Over Orka

Visie

Orka Training richt op scholen, leerkrachten, kinderen en ouders. Het uitgangspunt is om samen met opvoeders met passie te werken aan de optimale sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Waarden
Orka werkt met de school samen om uiting te geven aan de volgende waarden in school:
Eigenaarschap, veiligheid, plezier, respect, verantwoordelijkheid.

Vaardigheden
De superheldenaanpak bestaat uit negen superhelden. Elke superheld is een keuze die het kind kan maken in interactie met klasgenoten. De leerkracht en trainer coachen de kinderen om de goede keuze te maken. De superheldenaanpak traint de leerkrachten om de werkwijze dagelijks te gebruiken in de klas.

De kracht van Orka is dat er veel aandacht gaat naar de kennis, vaardigheden en houding van de leerkrachten. De werkwijze is erop gericht dat de leerkrachten preventief kunnen handelen om een goede sfeer in de klas te houden.

Gebaseerd op
Motivationele benadering, de zelfdeterminatietheorie:
– Relatie
– Autonomie
– Competentie

Systeemtheorie: de invloed van de omgeving op het gedrag van een kind.
Kijken naar interacties, relaties, posities, rollen in de context van de klas.

Mijn achtergrond

Inmiddels werk ik al een aantal jaar met veel plezier en energie aan de superheldenaanpak. In mijn tijd werkzaam als leerkracht (2002-2012), heb ik mij ontwikkeld in het begeleiden van kinderen en groepen. In 2008 heb ik mijn diploma Kindercoach behaald en in 2010 het diploma Kinder- en jeugdtherapeut. Dit leidde tot het oprichten van Orka in 2009, waar ik kinderen, ouders en leerkrachten kon begeleiden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden van leerkrachten en groepen. De eerste superhelden zijn in 2014 ontwikkeld.

Als trainer en co-teacher werk ik samen met leerkrachten aan groepsvorming:
– Hoe kun je als leerkracht kinderen coachen de goede keuze te maken?
– Hoe kun je kinderen verantwoordelijkheid laten nemen?
– Hoe kun je kinderen als groep laten samenwerken?
– Hoe kun je de sfeer in de klas verbeteren?

De laatste jaren volg ik nascholing met onderwerpen zoals: ”cognitieve gedragstherapie”, ”nieuwe autoriteit” en ”effectief leerkrachtengedrag bewerkstelligen”, ”didactische werkvormen ontwerpen.”

Opdrachtgevers

CRKBO

Orka Training is als onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor een erkende instelling zoals bedoeld in de Europese BTW-richtlijn. Het onderwijs is daarmee vrijgesteld van BTW.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Orka Training) en de opdrachtgever (School) met betrekking tot de educatieve diensten.

Algemene voorwaarden Orka

Klachtenprocedure
Orka Training hecht aan goede relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien u ontevreden bent over een dienst, laat dit Orka Training  zo spoedig mogelijk weten.

Klachtenreglement

Klachtenformulier

Verwerkersovereenkomst
In de verwerkersovereenkomst van Orka Training ligt vast hoe en welke persoonsgegevens wij verwerken. Dit is een overeenkomst tussen Orka Training en de school of instelling die de superheldenaanpak gebruikt. Orka Training hanteert daarbij de ‘Model Verwerkersovereenkomst 3.0’, van het Privacyconvenant Onderwijs. Versie 3.0 van deze overeenkomst is conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerkersovereenkomst Orka Training 3.0